Regulamin

Spis treści

 1. Definicje pojęć używanych w poniższym Regulaminie
 2. Wymagania techniczne
 3. Informacje ogólne
 4. Prawa autorskie
 5. Reklamacje
 6. Prawo odstąpienia od Umowy
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 8. Polityka prywatności
 9. Postanowienia końcowe

1. Definicje pojęć używanych w poniższym Regulaminie

 1. Strona – strona internetowa zlokalizowana pod adresem https://odnauczycieli.pl, pełniąca rolę sklepu internetowego z produktami niematerialnymi, to jest Materiałami Dydaktycznymi.
 2. Materiał Dydaktyczny – jeden lub wiele plików cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem Strony Kupującym przez Sprzedającego o charakterze dydaktycznym.
 3. Kupujący – osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem umowę w ramach Strony, polegającą na udzieleniu Kupującemu licencji niewyłącznej do Materiału Dydaktycznego przez Właściciela.
 4. Sprzedający – emesz.pl Michał Szafrański, Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, NIP 6562164135,  zawierająca z Właścicielem umowę w ramach Strony, polegającą na udzieleniu Właścicielowi licencji niewyłącznej do Materiału Dydaktycznego przez Sprzedającego. Licencja ta podlega cesji na Kupującego.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony w celu zakupu lub sprzedaży Materiałów Dydaktycznych (tj. stania się Kupującym lub Sprzedającym).
 6. Regulamin – regulamin dotyczący zasad korzystania ze Strony, zlokalizowany pod adresem https://odnauczycieli.pl/regulamin.
 7. Przelewy24 – operator płatności błyskawicznych wykorzystywanych na Stronie, operator systemu płatności zlokalizowanego pod adresem Przelewy24.pl, to jest spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ulicy Kanclerskiej 15 o Numerze Identyfikacji Podatkowej 7792369887, o numerze KRS 0000347935
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym lub Sprzedającym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 10. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

2. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Strony, w tym przeglądania asortymentu Materiałów Dydaktycznych oraz składania zamówień na nie, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript.
 2. Właściciel oświadcza, że ruch na Stronie monitorowany jest przy użyciu narzędzi analitycznych, m.in. narzędzia Google Analytics.

3. Informacje ogólne

 1. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Strona oferuje możliwość zakupu autorskich Materiałów Dydaktycznych oferowanych przez Sprzedających. Strona pełni rolę pośrednika między Sprzedającym, a Kupującym.
 3. Przeglądanie asortymentu Strony nie wymaga zakładania konta klienta. Składanie zamówień przez Użytkownika na Materiały Dydaktyczne znajdujące się w asortymencie Strony możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta klienta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Materiał Dydaktyczny o której Kupujący jest informowany na Stronie w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Kupujący ma do dyspozycji 2 formy płatności za zamówiony przez niego Materiał Dydaktyczny:
  1. Tradycyjny przelew bankowy na konto bankowe prowadzone przez Santander Bank Polska, tj. 49 1090 2040 0000 0001 3430 4301,
  2. Błyskawiczny przelew online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 7. Po dokonaniu przez Kupującego płatności za zamówiony Materiał Dydaktyczny i zaksięgowaniu jej przez Właściciela lub operatora płatności Przelewy24, Kupujący otrzyma niezwłocznie na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia wiadomość z linkiem do pobrania zakupionego Materiału Dydaktycznego.
 8. Do otwarcia zakupionego Materiału Dydaktycznego przez Kupującego konieczne będzie oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu LibreOffice, Word (z rozszerzeniem .docx) lub typu PDF (z rozszerzeniem .pdf) lub innego, w zależności od formatu Materiału Dydaktycznego nadanego przez Sprzedającego.
 9. Na koncie Sprzedającego na Stronie odnotowane zostaną wszelkie transakcje, których dokonają Kupujący w stosunku do oferowanych przez Sprzedającego Materiałów Dydaktycznych. Wynagrodzenie za sprzedane Kupującemu za pośrednictwem Właściciela Materiały Dydaktyczne zostanie naliczone dopiero w chwili zaksięgowania wpłaty przez Właściciela.
 10. Z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej, Sprzedający otrzymuje wynagrodzenie równe cenie brutto sprzedanego Materiału Dydaktycznego, prowizję Właściciela wynoszącą 20% wartości brutto. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone na żądanie Sprzedającego na wskazany przez niego numer rachunku bankowego pod warunkiem, że łączna kwota do wypłaty wyniesie co najmniej 100 złotych brutto
 11. Sprzedający we własnym zakresie dokonuje rozliczeń podatkowych otrzymanego wynagrodzenia.

4. Prawa autorskie

 1. Materiały Dydaktyczne sprzedawane za pośrednictwem Strony stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sprzedający oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do sprzedawanych za pośrednictwem Strony Materiałów Dydaktycznych.
 3. Sprzedający dokonując sprzedaży Materiału Dydaktycznego za pośrednictwem Strony, udziela licencji niewyłącznej Właścicielowi, który następnie niezwłocznie dokonuje cesji tejże licencji niewyłącznej na Kupującego.
 4. Udostępnianie, sprzedawanie, kopiowanie, upublicznianie fragmentów lub całych Materiałów Dydaktycznych przez Kupującego zakupionego Materiału Dydaktycznego jest zabronione.

5. Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację na zakupiony Materiał Dydaktyczny mailowo na adres mailowy Właściciela, tj. kontakt@odnauczycieli.pl,
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego pozwalające na identyfikację, czyli między innymi imię, nazwisko oraz adres poczty e-mail, na który został wysłany Materiał Dydaktyczny po złożeniu zamówienia. Oprócz wskazania danych Kupującego, w reklamacji powinna zostać wyszczególniona również jej podstawa.
 3. Reklamacje niezawierające powyższych danych mogą pozostać nierozpatrzone.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.
 5. Reklamacje zawierające dane wyszczególnione w punkcie 2. będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Właściciela. W tym terminie Kupujący składający reklamację otrzyma odpowiedź na adres e-mailowy wskazany przez niego w Reklamacji.

6. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedaż Materiałów Dydaktycznych za pośrednictwem Strony spełnia warunki określone w niniejszym punkcie.
 2. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem niespełnienia warunków określonych w ust. 1.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia linku do pobrania Materiału Dydaktycznego na adres mailowy podany przez Kupującego.
 4. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Właścicielowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pod warunkiem niespełnienia warunków określonych w ust. 1. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Właściciela lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Właściciela – dane kontaktowe Właściciela zostały określone w § 1.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Właściciel zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela.
  3. Zwrotu płatności Właściciel dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Właścicielem.
  2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Właścicielem.
  3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Właścicielem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Konsument uprawniony jest do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Polityka prywatności

8.1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: odnauczycieli.pl
Właścicielem, operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: emesz.pl Michał Szafrański Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, NIP 6562164135
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@emesz.pl
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
 • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

8.2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

8.3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

8.4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi
 • operatorzy płatności
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 8.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

8.5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

8.6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8.7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8.8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8.9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej https://odnauczycieli.pl/regulamin, tj. dnia 5 stycznia 2022 roku.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana ta będzie miała zastosowanie tylko od dnia jej wprowadzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia Sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.